Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

teacher

คำแปล

อาจารย์, ครู

The
teacher
writes
with
a
red
pen
.

ครูคนนั้นเขียนด้วยปากกาแดง

We
talk
to
your
teacher
.

พวกเราคุยกับครูของคุณ

I
will
be
your
teacher
.

ฉันจะเป็นครูของคุณ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน