Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

tall

คำแปล

สูง

My
father
is
tall
.

คุณพ่อของฉันสูง

Are
they
tall
?

พวกเขาสูงไหม

I
am
not
tall
.

ฉันไม่สูง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน