Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

takes

คำแปล

She
takes
my
sugar
.

เธอเอาน้ำตาลของฉันไป

He
takes
my
food
.

เขาเอาอาหารของฉันไป

He
takes
my
coffee
.

เขาเอากาแฟของฉันไป

การผันคำกริยาทั้งหมดของ take

บุคคลปัจจุบันอดีต
Itaketook
he/she/ittakestook
you/we/theytaketook
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน