Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

taken

คำแปล

He
has
taken
us
to
the
zoo
.

เขาได้พาพวกเราไปที่สวนสัตว์แห่งนี้

He
has
taken
my
coat
.

เขาได้เอาเสื้อโค้ทของฉันไป

They
have
taken
her
away
.

พวกเขาได้พาเธอไป

การผันคำกริยาทั้งหมดของ take

บุคคลปัจจุบันอดีต
Itaketook
he/she/ittakestook
you/we/theytaketook
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน