Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

system

คำแปล

ระบบ

This
system
does
not
work
.

ระบบนี้ใช้งานไม่ได้

The
system
is
not
new
.

ระบบนี้ไม่ใหม่

The
system

ระบบ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน