Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

swimming

คำแปล

We
do
not
like
swimming
at
night
.

พวกเราไม่ชอบการว่ายน้ำตอนกลางคืน

He
is
afraid
of
swimming
.

เขากลัวการว่ายน้ำ

He
likes
swimming
.

เขาชอบการว่ายน้ำ

การผันคำกริยาทั้งหมดของ swim

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iswimswam
he/she/itswimsswam
you/we/theyswimswam

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน