Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

surprise

คำแปล

ความประหลาดใจ, ความแปลกใจ

She
took
me
by
surprise
.

เธอ

2 ความคิดเห็น

She
took
me
by
surprise
.

เธอ

2 ความคิดเห็น

I
have
a
surprise
for
you
.

ฉันมีสิ่งที่จะทำให้คุณต้องประหลาดใจ

แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย