Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

surface

คำแปล

พื้นผิว

The
surface
is
orange
.

พื้นผิวเป็นสีส้ม

The
surface
is
black
.

พื้นผิวเป็นสีดำ

The
surface

พื้นผิว

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน