Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

supports

คำแปล

She
supports
her
brother
.

เธอสนับสนุนพี่ชายของเธอ

She
supports
her
daughter
.

เธอสนับสนุนลูกสาวของเธอ

He
supports
his
son
.

เขาสนับสนุนลูกชายของเขา

การผันคำกริยาทั้งหมดของ support

บุคคลปัจจุบันอดีต
Isupportsupported
he/she/itsupportssupported
you/we/theysupportsupported

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย