Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน
  1. พจนานุกรม
  2. supported

supported

คำแปล

She
supported
her
brother
.

เธอได้สนับสนุนพี่ชายของเธอ

She
supported
her
father
.

เธอได้สนับสนุนคุณพ่อของเธอ

He
supported
his
children
.

เขาได้สนับสนุนลูกๆของเขา

การผันคำกริยาทั้งหมดของ support

บุคคลปัจจุบันอดีต
Isupportsupported
he/she/itsupportssupported
you/we/theysupportsupported

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน