Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

support

คำแปล

สนับสนุน

We
support
the
women
.

พวกเราสนับสนุนผู้หญิงหลายคน

3 ความคิดเห็น

I
support
him
.

ฉันสนับสนุนเขา

4 ความคิดเห็น

We
support
women
.

พวกเราสนับสนุนผู้หญิงหลายคน

การผันคำกริยาทั้งหมดของ support

บุคคลปัจจุบันอดีต
Isupportsupported
he/she/itsupportssupported
you/we/theysupportsupported

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน