Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

sun

คำแปล

พระอาทิตย์

We
see
the
sun
.

พวกเรามองเห็นพระอาทิตย์

Is
the
sun
yellow
?

พระอาทิตย์สีเหลืองไหม

I
see
the
sun
.

ฉันมองเห็นพระอาทิตย์

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน