Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

sum

คำแปล

ผลรวม

The
sum
of
two
and
four
is
six
.

ผลรวมของสองและสี่คือหก

The
sum
of
six
and
eight
is
fourteen
.

หกบวกแปดเท่ากับสิบสี่

Ten
is
the
sum
of
six
and
four
.

สิบเท่ากับหกบวกสี่

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน