Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

suitcase

คำแปล

กระเป๋าเดินทาง

My
suitcase
is
yellow
.

กระเป๋าเดินทางของฉันเป็นสีเหลือง

Which
is
your
suitcase
?

กระเป๋าเดินทางใบไหนคือของคุณ

Where
is
the
suitcase
?

กระเป๋าเดินทางอยู่ที่ไหน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน