Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

suit

คำแปล

สูท

My
suit

สูทของฉัน

1 ความคิดเห็น

My
suit

สูทของฉัน

1 ความคิดเห็น

I
have
my
suit
.

ฉันมีสูทของฉัน

แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

  • My suit

    1 ความคิดเห็น

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย