Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

sugar

คำแปล

น้ำตาล

The
boy
eats
sugar
.

เด็กผู้ชายกินน้ำตาล

1 ความคิดเห็น

They
eat
sugar
.

พวกเขากินน้ำตาล

1 ความคิดเห็น

The
man
has
sugar
.

ผู้ชายมีน้ำตาล

2 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน