Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

suffer

คำแปล

ทนทุกข์, ทรมาน

I
do
not
want
to
see
you
suffer
.

ฉันไม่อยากเห็นคุณทนทุกข์

I
do
not
want
to
suffer
.

ฉันไม่อยากทนทุกข์

She
does
not
want
to
suffer
.

เธอไม่อยากทนทุกข์

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน