Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

such

คำแปล

ดังกล่าว

We
read
such
books
.

พวกเราอ่านหนังสือดังกล่าว

We
eat
such
fruit
.

พวกเรากินผลไม้ดังกล่าว

I
eat
such
food
.

ฉันกินอาหารดังกล่าว

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน