Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

subway

คำแปล

รถไฟใต้ดิน

His
house
is
near
the
subway
.

บ้านของเขาอยู่ใกล้รถไฟใต้ดิน

My
city
has
a
subway
.

เมืองของฉันมีรถไฟใต้ดิน

The
subway

รถไฟใต้ดิน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน