Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

style

คำแปล

รูปแบบ, สไตล์

I
like
your
style
.

ฉันชอบรูปแบบของคุณ

I
like
his
style
.

ฉันชอบรูปแบบของเขา

The
style

รูปแบบ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน