Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

studying

คำแปล

She
is
studying
English
.

เธอกำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่

1 ความคิดเห็น

I
am
studying
English
.

ฉันกำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่

What
are
you
studying
?

คุณกำลังเรียนอะไรอยู่

การผันคำกริยาทั้งหมดของ study

บุคคลปัจจุบันอดีต
Istudystudied
he/she/itstudiesstudied
you/we/theystudystudied

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน