Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

study

คำแปล

ศึกษา, เรียนหนังสือ, เรียน

They
study
in
the
afternoon
.

พวกเขาเรียนในตอนบ่าย

I
study
English
.

ฉันเรียนอังกฤษ

I
study
.

ฉันเรียน

แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ study

บุคคลปัจจุบันอดีต
Istudystudied
he/she/itstudiesstudied
you/we/theystudystudied

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย