Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

string

คำแปล

เส้น, เชือก, ด้าย

There
is
a
string
in
my
pasta
.

มีเชือกเส้นหนึ่งในพาสต้าของฉัน

There
is
a
string
in
my
pasta
.

มีเชือกเส้นหนึ่งในพาสต้าของฉัน

The
string
is
red
and
blue
.

เชือกเป็นสีแดงและสีฟ้า

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน