Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

string

คำแปล
เส้น, เชือก, ด้าย
There
is
a
string
in
my
pasta
.
มีเชือกเส้นหนึ่งในพาสต้าของฉัน
The
string
is
red
and
blue
.
เชือกเป็นสีแดงและสีฟ้า
The
string
เชือก
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย