Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

strike

คำแปล

การหยุดงานประท้วง

The
strike
happened
with
no
violence
.

การหยุดงานประท้วงนี้ได้เกิดขึ้นโดยไม่มีความรุนแรง

The
strike
happened
with
no
violence
.

การหยุดงานประท้วงนี้ได้เกิดขึ้นโดยไม่มีความรุนแรง

There
is
a
strike
today
.

วันนี้มีการหยุดงานประท้วง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน