Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

strength

คำแปล

แรง, กำลัง, จุดแข็ง

That
is
not
my
strength
.

นั่นไม่ได้เป็นจุดแข็งของฉัน

We
are
out
of
strength
.

พวกเราหมดแรง

The
strength

แรง

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย