Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

street

คำแปล

ถนน

He
goes
to
a
street
.

พวกเราต้องการห้องน้ำมีสีขาว

9 ความคิดเห็น

He
goes
to
a
street
.

พวกเราต้องการห้องน้ำมีสีขาว

9 ความคิดเห็น

She
is
on
my
street
.

เธออยู่บนถนนของฉัน

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน