Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

strawberry

คำแปล

สตรอเบอร์รี่

They
eat
a
strawberry
.

พวกเขากินสตรอเบอร์รี่ลูกหนึ่ง

1 ความคิดเห็น

The
boy
eats
a
strawberry
.

เด็กผู้ชายกินสตรอเบอร์รี่ลูกหนึ่ง

We
eat
a
strawberry
.

พวกเรากินสตรอเบอร์รี่ลูกหนึ่ง

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน