Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

story

คำแปล

เรื่องราว

They
would
have
written
that
story
.

พวกเขาคงจะเขียนเรื่องนั้น

What
is
this
story
about
?

เรื่องราวนี้เกี่ยวกับอะไร

They
would
have
written
that
story
.

พวกเขาคงจะเขียนเรื่องนั้น

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน