Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

stop

คำแปล

หยุด

I
stop
her
.

ฉันหยุดเธอ

I
stop
him
.

ฉันหยุดเขา

Please
stop
!

กรุณาหยุด!

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน