Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

stone

คำแปล

หิน

The
stone
is
on
the
paper
.

หินอยู่บนกระดาษ

I
look
at
the
stone
.

ฉันมองหิน

The
stone

หิน

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย