Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

stayed

คำแปล

They
stayed
here
last
year
.

พวกเขาได้อยู่ที่นี่เมื่อปีที่แล้ว

I
stayed
here
with
my
mother
.

ฉันได้พักที่นี่กับคุณแม่ของฉัน

We
stayed
there
last
year
.

พวกเราได้พักที่นั่นปีที่แล้ว

การผันคำกริยาทั้งหมดของ stay

บุคคลปัจจุบันอดีต
Istaystayed
he/she/itstaysstayed
you/we/theystaystayed

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน