Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

stay

คำแปล

อยู่

We
will
stay
with
you
.

พวกเราจะอยู่กับคุณ

1 ความคิดเห็น

Who
will
stay
with
me
until
tomorrow
?

ใครจะอยู่กับฉันจนวันพรุ่งนี้

The
horse
will
stay
with
the
bear
.

ม้าตัวนี้จะอยู่กับหมีตัวนี้

การผันคำกริยาทั้งหมดของ stay

บุคคลปัจจุบันอดีต
Istaystayed
he/she/itstaysstayed
you/we/theystaystayed

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน