Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

station

คำแปล

สถานี

The
station
is
behind
my
house
.

สถานีอยู่ข้างหลังบ้านของฉัน

Where
is
the
station
?

สถานีอยู่ที่ไหน

The
station

สถานี

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน