Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

starting

คำแปล

การเริ่ม, การเริ่มต้น

การผันคำกริยาของstart

I
do
not
like
starting
the
day
with
coffee
.

ฉันไม่ชอบการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยกาแฟ

It
is
like
starting
again
.

มันเหมือนการเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

I
do
not
like
starting
with
coffee
.

ฉันไม่ชอบการเริ่มต้นด้วยกาแฟ

การผันคำกริยาทั้งหมดของ start

บุคคลปัจจุบันอดีต
Istartstarted
he/she/itstartsstarted
you/we/theystartstarted

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน