Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

start

คำแปล

เริ่ม

Everything
is
ready
for
the
start
.

ทุกอย่างพร้อมสําหรับการเริ่มต้น

3 ความคิดเห็น

From
the
start

ตั้งแต่การเริ่มต้น

1 ความคิดเห็น

Everything
is
ready
for
the
start
.

ทุกอย่างพร้อมสําหรับการเริ่มต้น

3 ความคิดเห็น

การผันคำกริยาทั้งหมดของ start

บุคคลปัจจุบันอดีต
Istartstarted
he/she/itstartsstarted
you/we/theystartstarted

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน