Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

star

คำแปล

ดาว

The
star
is
red
.

ดวงดาวนี้เป็นสีแดง

It
is
not
a
star
.

มันไม่ใช่ดวงดาว

The
star

ดาว

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย