Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

star

คำแปล

ดาว

The
star
is
red
.

ดวงดาวนี้เป็นสีแดง

The
star
is
red
.

ดวงดาวนี้เป็นสีแดง

It
is
not
a
star
.

มันไม่ใช่ดวงดาว

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน