Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

stamps

คำแปล

แสตมป์, ตรา

I
need
to
buy
stamps
.

ฉันต้องการซื้อแสตมป์

I
need
to
buy
some
stamps
.

ฉันต้องการซื้อแสตมป์

I
need
stamps
.

ฉันต้องการแสตมป์

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน