Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน
  1. พจนานุกรม
  2. stage

stage

คำแปล

ขั้นตอน, เวที

The
girl
is
on
stage
.

เด็กผู้หญิงคนนี้อยู่บนเวที

The
girl
is
on
stage
.

เด็กผู้หญิงคนนี้อยู่บนเวที

He
is
on
stage
.

เขาอยู่บนเวที

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน