Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

staff

คำแปล

พนักงาน (คำนามเอกพจน์)

The
staff
reads
the
newspaper
.

พนักงานอ่านหนังสือพิมพ์

The
staff
reads
the
newspaper
.

พนักงานอ่านหนังสือพิมพ์

For
our
staff

สำหรับพนักงานของพวกเรา

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน