Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

square

คำแปล

สี่เหลี่ยมจัตุรัส, ลานกว้าง

Saturday
we
find
a
restaurant
in
the
square
.

เราเจอร้านอาหารที่จตุรัสเมื่อวันเสาร์

Saturday
we
find
a
restaurant
in
the
square
.

เราเจอร้านอาหารที่จตุรัสเมื่อวันเสาร์

We
live
by
the
square
.

พวกเราอาศัยอยู่แถวลานกว้าง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน