Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

sport

คำแปล

กีฬา

This
sport
is
very
popular
.

กีฬานี้เป็นที่นิยมมาก

This
sport
is
very
popular
.

กีฬานี้เป็นที่นิยมมาก

I
do
not
like
sports
.

ฉันไม่ชอบกีฬา

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน