Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

spoon

คำแปล

ช้อน

The
boy
has
a
spoon
.

เด็กผู้ชายมีช้อนคันหนึ่ง

I
have
a
spoon
.

ฉันมีช้อนคันหนึ่ง

You
will
use
the
spoon
.

คุณจะใช้ช้อน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน