Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

sponge

คำแปล

ฟองน้ำ

I
have
a
yellow
sponge
.

ฉันมีฟองน้ำสีเหลืองอันหนึ่ง

I
have
a
yellow
sponge
.

ฉันมีฟองน้ำสีเหลืองอันหนึ่ง

A
sponge
is
on
the
table
.

ฟองน้ำอันหนึ่งอยู่บนโต๊ะ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน