Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

spoke

คำแปล

I
spoke
with
my
friend
on
Friday
.

ผมได้พูดกับเพื่อนของผมเมื่อวันศุกร์

We
spoke
with
him
last
night
.

พวกเราได้พูดกับเขาเมื่อคืนนี้

We
spoke
last
night
.

พวกเราได้พูดกันเมื่อคืนนี้

การผันคำกริยาทั้งหมดของ speak

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ispeakspoke
he/she/itspeaksspoke
you/we/theyspeakspoke

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน