Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

spider

คำแปล

แมงมุม (คำเอกพจน์)

I
have
a
spider
.

ฉันมีแมงมุมตัวหนึ่ง

2 ความคิดเห็น

A
spider
is
an
animal
.

แมงมุมเป็นสัตว์

2 ความคิดเห็น

The
spider
eats
bread
.

แมงมุมกินขนมปัง

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน