Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

spend

คำแปล

ใช้

I
spend
time
with
her
.

ฉันใช้เวลากับเธอ

1 ความคิดเห็น

We
spend
time
with
our
family
.

เราใช้เวลากับครอบครัวของเรา

I
spend
too
much
.

ฉันใช้จ่ายมากเกินไป

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน