Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

speed

คำแปล

ความเร็ว

What
is
the
new
speed
?

ความเร็วใหม่คืออะไร

1 ความคิดเห็น

What
is
the
new
speed
?

ความเร็วใหม่คืออะไร

1 ความคิดเห็น

What
is
the
new
speed
?

ความเร็วใหม่คืออะไร

1 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน