Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

speed

คำแปล

ความเร็ว

What
is
the
new
speed
?

ความเร็วใหม่คืออะไร

1 ความคิดเห็น

What
is
the
new
speed
?

ความเร็วใหม่คืออะไร

1 ความคิดเห็น

At
what
speed
does
he
run
?

เขาวิ่งเร็วแค่ไหน

แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย